Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI โปรแกรมเงินเดือน HR ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป
 
        ปัจจุบันบทบาทของ HR ถือเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะต้องทำงานมุ่งกลยุทธ์พร้อมกับการมุ่งถึงการได้มาซึ่งการจัดให้ระบบ การทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพทันสมัย และยังสามารถใช้ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นดังนั้นในการจัดวางระบบงานโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการทำงาน จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
 
อะไรเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นท้าทายมากที่สุดของงาน HR ในทุกวันนี้

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร เพราะถ้ามีเทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นแรง HR ก็จะสามารถแสดงบทบาททางด้านการบริหารได้มากขึ้น

การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ

ความเร็วในการทำงานทำให้สามารถสร้างขยายงานใหม่ขึ้นแทนได้หรือแลกกับการมีเวลาเหลือมากขึ้น
 

เพื่อตอบสนองกับความต้องการในการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้บริษัท จึงได้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน ขึ้นมาเพื่อให้ User Friendly กับระบบการทำงานต่างๆ สามารถรองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบได้มากยิ่งขึ้นตลอดจนระบบการประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเหนือความคาดหมายโดยทั้งนี้มีการยกระดับ การใช้เทคนิคความรู้ทักษะความสามารถของวิชาชีพสูงขึ้นเป็นลำดับ

HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน มีการแบ่งการทำงานตามความต้องการของลูกค้าหากลูกค้ามีความจำเป็นในการใช้งานในบางอย่างหรือไม่ได้ทำงานใน Module บางตัวท่านยังสามารถที่จะลด Cost ในการใช้โปรแกรมได้ HRMI ถือเป็นโปรแกรมเงินเดือนที่น่าทึ่งอีกโปรแกรมนึงเลยทีเดียว 

» Organization

Organization

เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรโดยระบบนี้ จะเป็นพื้นฐานอย่างแรกในการกำหนดข้อมูล ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไปดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับความยืดหยุ่นกับผู้ใช้ ซึ่งสามารถจัด Organize ภายในองค์กรได้อย่างอิสระที่จะกำหนดโครงสร้างองค์กรเองโดยระบบจะแสดงOrganize Chart ให้ตามที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้รวมถึง Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง อัตราการหักเงินประกันสังคม อัตราการหักกองทุนเงินทดแทนที่จะต้องนำค่าจ้างทั้งปีกับอัตราเงินสมทบไปแสดงใน กท.20 ก. ในระบบ Payroll กรณีที่บริษัทมีกองทุนสำรองมากกว่า 1 กองทุน เพื่อจัดสรรกองทุนกับพนักงานแต่ละคนซึ่งข้อมูลองค์กรต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้จะนำไปใช้งานกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


» Personnel

Personnel

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรายได้ / รายหัก บุคคลค้ำประกัน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ ประวัติการรักษาพยาบาลรวมถึงโรคประจำตัว ข้อมูลทางครอบครัว ที่อยู่อาศัย ค่าลดหย่อน ประกันสังคม และการกำหนดเงื่อนไขการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หลากหลาย การคำนวณวันทดลองงาน / อายุงานให้อัตโนมัติ การรับ-จ่ายบัตรพนักงาน การปรับตำแหน่งกับเงินเดือนรายบุคคล หรือแบบกลุ่มและจะคำนวณเปอร์เซ็นต์หรือ จำนวนเงินให้อัตโนมัติรวมถึงการกำหนดจ่ายเงินเดือนได้มากกว่า 1 ธนาคารให้พนักงานรายบุคคล หรือรายกลุ่มทั้งนี้ยังมีการจัดเก็บระบบข้อมูลที่ดี ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างอิสระง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว เช่น พนักงานที่ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่โดยไม่ต้องบันทึกประวัติใหม่ การตรวจสอบพนักงานครบสัญญาจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างงานใหม่โดยอ้างอิงจากสัญญาเดิม เป็นต้น


» Time Attendance

Attendance

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหาร ควบคุมเวลาในการทำงานของพนักงานตลอดจนการประมวลผลเวลา เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll ในการคำนวณการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องของการหักขาดงาน มาสาย การจ่ายเบี้ยขยันต่างๆ และรองรับ Format เครื่องรูดบัตรได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ซึ่งพนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของแต่ละคนได้เอง รวมไปถึงการกำหนดรูปแบบตารางการทำงานได้ตามความต้องการหรือตามอัตโนมัติ การกำหนดกะงาน การหมุนกะงาน การควงกะงาน การเปลี่ยน หรือแลกกะงาน กับค่าล่วงเวลาต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขในการลาทุกประเภทให้กับพนักงานเป็นรายบุคคลหรือ แบบกลุ่มโดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่มีการผูกเงื่อนไขกัน ไว้ได้อย่างถูกต้องโดยที่มีความแม่นยำในการประมวลผล สูตรในการคำนวณกะการทำงานในวันเดียวกันหรือข้ามวันโดยที่มีระบบป้องกัน หรือแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี


» Payroll

Payroll

เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวณการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน รวมไปถึงรายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระบบยังสามารถรองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลายและมีรูปแบบงวดการจ่ายเงินที่มากขึ้น เช่น การจ่ายโบนัสระหว่างเดือน การจ่ายงวดพิเศษ, กำหนดสูตรในการคำนวณเบี้ยขยันโดยที่ยังสามารถกำหนดวงเงินการจ่ายให้กับพนักงาน เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีการบันทึกจำนวนเงินเกินจากที่กำหนด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในแต่ละงวดการจ่ายต่างๆ ระบบจะนำไปประมวลผลเพื่อคำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับจำนวนเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถให้ระบบกรองข้อมูลก่อนที่จะทำการประมวลผล สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การลดหย่อนและการคำนวนภาษีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนการจัดเก็บหรือโอนข้อมูลเพื่อนำส่งกรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการโอนข้อมูลผ่านธนาคารต่างๆได้ทุกธนาคาร


» Approve Center

Approve Center

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติต่างๆ ซึ่งระบบสามารถเก็บรวบรวมรายการ เอกสารการขออนุมัติของหน้าจอต่างๆ ที่รอการอนุมัติจากผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ กำหนดสิทธิ์ในการอนุมัติสำหรับ User แต่ละคนว่า User คนใดสามารถอนุมัติที่หน้าจอใดได้บ้าง โดยที่หน้าจอนั้นสามารถอนุมัติใครได้บ้าง กำหนด Flow การอนุมัติได้เองว่าการอนุมัติแต่ละเรื่องจะให้อนุมัติกี่ระดับขั้น ตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้ว่าปัจจุบันติดอยู่ที่ใครหรือว่ากำลังรอใครอนุมัติ สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือนหลังจากที่ผู้อนุมัติได้ทำการอนุมัติเอกสารเรียบร้อยแล้วได้อีกด้วย


» Setup

Setup

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลทั่วๆไปของบริษัทซึ่งข้อมูลที่กำหนดใน General Setup จะอ้างอิงไปใช้ในระบบต่างๆ ของโปรแกรม เช่น การอ้างอิงรหัสแผนก รหัสงาน รหัสรายได้ รหัสค่าใช้จ่ายมาบันทึกข้อมูลรายวัน การกำหนดงวดการจ่ายเพื่อรองรับข้อมูลการบันทึกรายวันของทุกระบบ และ การกำหนดเลขที่เอกสาร ซึ่งจะนำเลขที่เอกสารที่กำหนดไปบันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ เป็นต้น


» Security

Security

เป็นระบบความปลอดภัยของโปรแกรม HRMI หรือโปรแกรมเงินเดือน ที่สามารถกำหนดผู้เข้าใช้ระบบ เพื่อป้องกันการใช้โปรแกรมจากผู้ไม่มีสิทธิ์ โดยมีการกำหนดรูปแบบที่เป็นสัดส่วน, สามารถกำหนดบทบาท หน้าที่ (Role) ให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบได้ว่าผู้ใช้แต่ละคนนั้นอยู่ในบทบาทใด มีหน้าที่อะไร, สามารถเข้าถึง ใช้งานระบบใด หน้าจอใดได้บ้างซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม, สามารถกำหนดให้ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไข Columns บาง Columns หรือไม่ไห้แก้ไข โดยที่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ใช้นั้นๆมองเห็นได้ในบาง Columns หรือทั้งหมดในหน้าจอนั้น เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถ login เข้าใช้งานเวลาใดได้บ้าง วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร หรือสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของเดือน


» Management Information (Dashboard&MIS)

Dashboard&MIS

เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลกับสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงานหรือกราฟต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้พิจารณาในการจัดทำงบประมาณหรือวางแผนต่างๆ ได้ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายพนักงานประจำปีได้, ติดตามรายงานการใช้สวัสดิการมากที่สุด,Cost ที่เกิดขึ้น, ออกรายงานวิเคราะห์จำนวนเงินที่พนักงานขอเบิก หรือ บริษัทจ่ายให้พนักงานไปเป็นรายปี, แสดงรายงานอัตรากำลังคนย้ายเข้า – ย้ายออกจากหน่วยงาน หรือ เข้างาน - ลาออก, เรียกดูรายงานวิเคราะห์ Cost ของการปรับเงินเดือนในแต่ละแผนกหรือหน่วยงานในแต่ละปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายกำลังคนในปีต่อไปโดยที่ยังสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปีได้ เป็นต้น


» Training

Training

เป็นระบบการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก สามารถสร้างหลักสูตรการอบรมได้หลากหลายรูปแบบตามแต่ละองค์กรหลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถดูค่าใช้จ่ายใน การอบรม ผู้อบรม,ผู้ผ่านการอบรม รวมถึงการดูประวัติการอบรมของพนักงานแต่ละคนได้ว่าผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาแล้ว รวมถึงมีรายงานต่าง ๆ ทั้งภายในกับทางราชการ ระบบ training จึงเป็นระบบที่ช่วยให้ฝ่ายอบรมสามารถทำงานได้ง่าย เป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มหลักสูตร จนปิดหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


» Welfare

Welfare

เป็นระบบสวัสดิการของพนักงาน โดยสามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการได้เองตามแต่ละองค์กร รวมถึงเรื่องของการถือครองทรัพย์สินของพนักงาน ระบบสวัสดิการช่วยควบคุมตั้งแต่การขอสวัสดิการ การเบิกสวัสดิการ จนถึงการคืนค่าสวัสดิการ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการคืนเป็นเงินสด หรือผ่านระบบเงินเดือน โดยโปรแกรมจะทำการส่งค่าเข้าระบบเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ ระบบสวัสดิการจึงช่วยงานฝ่ายบุคคลให้ทำงานได้ง่ายขึ้น


» Recruitment

Recruitment

เป็นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้แต่ละองค์กรสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การสอบ การสัมภาษณ์ การประเมินผลการสอบ รวมถึงการแจ้งเตือนทาง Email เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน,การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว


» Alert Management

Alert Management

HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน มีระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ ทำให้ฝ่ายบุคคล,ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน การ Alert สามารถ Alert เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ในรูปแบบ E-mail สามารถตั้งค่าการเตือนก่อนถึงวันครบกำหนดได้ การเตือนวันสำคัญของพนักงาน เช่น ครบรอบวันเกิด, ครบรอบเกษียณอายุ, ครบรอบทดลองงาน ฯลฯ รวมถึงการเตือนในการการขออนุมัติต่าง ๆ เช่นการขอลาหยุด การขอเปลี่ยนกะงาน ฯลฯ การ Alert จึงเป็นจุดเด่นของโปรแกรมที่ทำให้ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

» Employee Self Service ( ESS )

ESS

Employee Self-Service (ESS) คือ ระบบบริหารงานบุคคล ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของ Prosoft HRMI โดย ยกระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรง และมีความถี่ในการใช้งานบ่อยเข้าสู่ระบบ ESS
พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้เช่นกัน ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล

เชิญเข้าทดสอบโปรแกรม Employee Self Service ( ESS )