โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 โดยการตรวจรับรองของ United Registrar of Systems (thailand) Limited (URS)

 
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 โดยการตรวจรับรองของ United Registrar of Systems (Thailand) Limited (URS) ตามมาตรฐานของ UKAS โดยทุกส่วนงาน ของ โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ปฎิบัติการภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ตั้งแต่แผนกวิจัยและพัฒนา แผนกขาย แผนImplement แผนกSupport เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตาม ความพึงพอใจของลูกค้า