Who's Online


 
โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed
Prosoft WINSpeed
โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชีและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount
Prosoft myAccount
โปรแกรมบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs ที่เปี่ยม ด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ Prosoft CRM
Prosoft CRM
โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ได้มาและรักษาลูกค้าไว้กับองค์กรอย่างยาวนาน เครื่องมือของนักขายมืออาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
 
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI
Prosoft HRMI
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่ายกับระบบการทำงานต่างๆ สามารถรองรับเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละระบบได้มากยิ่งขึ้น ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
โปรแกรมการบริหารทรัพย์สิน Prosoft Fixed Assets
Prosoft Fixed Assets
โปรแกรมการบริหารทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพและให้ความคล่องตัวในการบริหารทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น สะดวกลดขั้นตอน และ ประหยัดเวลาในการทำงาน