Who's Online

General Specification

โปรแกรมบัญชี

สามารถกำหนดประเภทสินทรัพย์ รหัสแผนกที่ใช้สินทรัพย์ สถานที่ตั้งสินทรัพย์ได้ เพื่อให้ทราบว่าสินทรัพย์อยู่ที่ใด

สามารถกำหนดรายละเอียดผู้ขาย ที่อยู่ และโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อ ภายหลัง

สามารถกำหนดรุ่นสินทรัพย์ และยี่ห้อสินทรัพย์ได้
สามารถกำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบต่อสินทรัพย์ได้

สามารถบันทึกประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้โดยละเอียด เช่น ชื่อสินทรัพย์อะไร? ประเภทสินทรัพย์? เป็นของแผนกอะไร? ตั้งอยู่ที่ไหน? ซื้อมาเมื่อ ไหร่? ซื้อจากใคร? วันเดือนปีที่ซื้อ หรือได้มา? ราคาเท่าไหร่? บริษัทที่รับประกัน อายุประกัน เบี้ยประกัน วันสิ้นสุดประกัน ฯลฯ

สามารถบันทึกการขายสินทรัพย์ได้ เพื่อทำให้ทราบว่ามีกำไรและขาดทุนเท่าใดจากการขายสินทรัพย์ และโปรแกรมจะหยุดคำนวณค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ขาย และมีสถานะแจ้งให้ทราบด้วยว่าสินทรัพย์ถูกขายออกไป

สามารถบันทึกการยกเลิกการใช้สินทรัพย์ได้ กรณีสินทรัพย์ชำรุดเสียหายไม่สามารถนำมาใช้งานได้ และโปรแกรมจะหยุดคำนวณค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ยกเลิกการใช้ และมีสถานะแจ้งให้ทราบว่าสินทรัพย์ถูกยกเลิกการใช้งาน

สามารถบันทึกรายละเอียดการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ได้ เพื่อเป็นการเก็บประวัติสินทรัพย์

สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างได้ ทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินนั้นๆ โดยละเอียดและเมื่อสินทรัพย์ก่อสร้างเสร็จ สามารถ Post ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาบันทึกเป็นมูลค่าสินทรัพย์ได้

สามารถบันทึกการโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนกได้
สามารถบันทึกรายการตรวจนับสินทรัพย์
สามารถบันทึกรูปภาพของสินทรัพย์แต่ละตัวได้

การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สามารถ Post ไปยังระบบบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ

สามารถกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาได้เอง เช่น 20%, 33% เป็นต้น

สามารถเรียกดูรายงานค่าเสื่อมราคาได้ตลอดเวลา ตามช่วงวันที่ที่ต้องการเรียกดู โดยโปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติ