Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

 

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
 
1. การ Import & Export ข้อมูลระหว่างโปรแกรม WINSpeed และ POS  
2. Approve Center  
3. การบันทึกซื้อสินค้าต่างประเทศ  
4. กรณีที่ต้องการยกเลิกใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไร  
5. กรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนใบกำกับภาษีฉบับเดิมต้องทำอย่างไร  
6. การกำหนดราคา Promotion ของสินค้าทำอย่างไร  
7. การซื้อสินค้าหลายเลขที่เอกสารแล้วต้องการจ่ายเช็คใบเดียวทำอย่างไร  
8. การบันทึกกรณีเป็นลูกหนี้ออกแทน  
9. การบันทึกค่าใช้จ่ายที่หน้าจอจ่ายเงินสดย่อยเป็นแบบรวม  
10. การบันทึกสินค้าฝากขาย  
11. การบันทึกสินค้าหมดอายุ  
12. การบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องทำอย่างไร  
13. กำหนดวงเงินอนุมัติสั่งซื้อมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร  
14. ถ้าต้องการตรวจสอบวันที่รับสินค้าของกิจการต้องตรวจสอบที่ใด  
15. วิธีการกำหนดวงเงินเครดิตชั่วคราว  
16. วิธีการตรวจสอบรายการที่จะต้องรับชำระหนี้ในแต่ละวัน  
17. หากกิจการมีการเบิกเงินทดรองแยกตาม Job จะต้องทำอย่างไร  
18. กรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าต้องการให้แสดงราคาซื้อสินค้าล่าสุดจะต้องทำอย่างไร  
19. กรณีที่มีการเบิกสินค้าแล้วต้องการให้แสดงราคาต้นทุนสินค้าจะต้องทำอย่างไร  
20. กรณีที่จ่ายเงินสดย่อยในการซื้อสินค้าจะต้องบันทึกข้อมูลอย่างไร  
21. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าสินค้ามียอดต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่จะต้องทำอย่างไร  
22. ถ้าต้องการทราบว่าพนักงานขายแต่ละคนขายสินค้าได้ตามที่กำหนดเป้าการขายไว้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างไร  
23. ถ้าต้องการทราบว่ามีจำนวนสินค้าค้างส่งให้กับลูกค้าเป็นจำนวนเท่าใดสามารถตรวจสอบได้อย่างไร  
24. ถ้าต้องการให้โปรแกรมเตือนเมื่อมีการรับเงินมัดจำจากลูกหนี้จะต้องทำอย่างไร  
25. ถ้าต้องการให้โปรแกรมเตือนเมื่อมีการจ่ายเงินมัดจำให้กับเจ้าหนี้จะต้องทำอย่างไร  
26. กรณีที่มีการบันทึกนัดหมายแล้วต้องการให้โปรแกรม Alert เตือนอัตโนมัติต้องทำอย่างไร  
27. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าลูกหนี้มียอดค้างชำระเท่าใดและอยู่ช่วงวันที่ใดจะต้องทำอย่างไร  
28. ถ้าต้องการทราบจำนวนสินค้าที่ยังไม่ได้รับจากเจ้าหนี้ต้องทำอย่างไร  
29. กรณีเบิกเงินทดรองโดยตัดจากวงเงินสดย่อยต้องทำอย่างไร  
30. กรณีที่ต้องการตรวจสอบยอดขายสุทธิของสินค้าแต่ละรายการจะต้องตรวจสอบที่ใด