โปรแกรมบัญชี

WINSpeed myAccount Fixed Assets Prosoft POS

โปรแกรมเงินเดือน

HRMI

โปรแกรมบริหารการขาย

CRM

Who's Online

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ทุ่มงบลงทุนกว่า 300 ล้านบาทเพื่อสร้างโครงการออน ไอที วัลเลย์
 
 

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ทุ่มงบลงทุนกว่า 300 ล้านบาทเพื่อสร้างโครงการออน ไอที วัลเลย์ บนพื้นที่ 90 ไร่
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

            จากแนวความคิดของ คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะท่านมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนต้องการโอกาส ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร SMEs StartUp และผู้ด้อยโอกาส แล้วสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น ด้วยความตั้งใจจริงและความร่วมมือ ร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมการณ์เดียวกัน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเกิดเป็นโครงการออน ไอที วัลเลย์ ( Oon IT Valley ) เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ SMEs StartUp และเกษตรกรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มผู้พัฒนาซอฟแวร์ ที่จะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีด้านไอที ให้เกิดการจ้างงานสร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง สร้างสังคมตามแนวคิด “ร่วมแรงและแบ่งปัน”


ทั้งนี้ ภายในโครงการจะประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ SMEs , IT Outsourcing (ITO) , IT for SMEs , IT for Agriculture , โครงการ Creative Office บนพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร

2. กลุ่มสร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยคือ ท่องเที่ยววิถีล้านนา อำเภอแม่ออน สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงธุรกิจ ศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัย

3. กลุ่มพัฒนาเกษตรนวัตกรรม ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย อาทิ กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร

4. Co-Working Space ซึ่งอยู่ในพื้นที่ออน ไอที วัลเลย์ จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งใหม่ใกล้ชิดธรรมชาติและขุนเขา เพื่อสร้างสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ ๆ และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มสตาร์ตอัพเดิม

นอกจากนี้ ภายในโครงการจะมีในส่วนของ "Dutch Farm" ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแม่ออน ซึ่งผู้เข้ามาในออน ไอที วัลเลย์ และนักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีร้านค้าชุมชนจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปอินทรีย์ โดยใช้คอนเซ็ปต์แหล่งชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยโครงการจะเริ่มเปิดบริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 นี้เป็นต้นไป