Who's Online

Prosoff POS ซอฟท์แวร์ โปรแกรม โปรแกรมขายหน้าร้าน
Prosoft POS
Prosoft POS   :   โปรแกรมขายหน้าร้าน
 
เป็นระบบการบันทึกด้านการขายสินค้าหน้าร้าน สำหรับกิจการที่มีการขายสินค้าโดยมีการรับชำระเงิน ณ จุดขายสินค้า เริ่มจากการกำหนดรหัสพนักงานที่ต้อง Log In เพื่อทำการขายหน้าร้านซึ่งสามารถแยกเป็นช่วงเวลาการทำงานได้ และโปรแกรมสามารถรองรับการดูประวัติการ Log In ของพนักงาน พร้อมทั้งการนำเงินเข้า - ออกลิ้นชัก การบันทึกการขายนั้นสามารถบันทึกรับชำระเป็นเงินสด, บัตรเครดิต หรือคูปองได้ และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว โปรแกรมสามารถบันทึกการขายผ่านระบบ Barcode และเก็บข้อมูลเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และแบบเต็มรูปได้ เมื่อบันทึกการขายเรียบร้อยแล้ว