Who's Online

Prosoft Fixed Assets ซอฟท์แวร์ โปรแกรม โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการระบบทรัพย์สิน
Prosoft Fixed Assets
Prosoft Fixed Assets   :   โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการระบบทรัพย์สิน
 
>นอกจากนี้ยังรองรับกรณีที่มีการซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศด้วย นอกจากจะเป็นทะเบียนสินทรัพย์แล้ว โปรแกรมยังรองรับในกรณีมีการปันส่วนสินทรัพย์ การโอนย้ายสินทรัพย์ รวมไปถึงการขาย หรือเลิกใช้สินทรัพย์ ทำให้ทราบกำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทันทีที่บันทึกรายการ นอกจากนี้ยังสามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาจาก Fixed Assets ไปยังโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้ทันทีอีกด้วย สะดวกลดขั้นตอน และ ประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น