Who's Online

Prosoft Fixed Assets ซอฟท์แวร์ โปรแกรม โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการระบบทรัพย์สิน
Prosoft Fixed Assets
1
บันทึกรายละเอียดสินทรัพย์
2
บันทึกสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
3
บันทึกการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
4
บันทึกการตรวจนับสินทรัพย์
5
บันทึกการโอนย้ายสินทรัพย์
6
บันทึกการปันส่วนสินทรัพย์
7
บันทึกการขายสินทรัพย์
8
บันทึกการเลิกใช้สินทรัพย์

Service For Fixed Assets
Service - ติดตั้งโปรแกรมฟรี 1 ครั้งที่บริษัทลูกค้า
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
- แผ่นโปรแกรมต้นฉบับ 1 แผ่น
- ฟรี MA 1 ปี
Maintenance
Agreement
- Update Programs ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- อบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ ฟรี (2 ท่าน/ครั้ง)
- การบริการทางโทรศัพท์
- บริการ Online ผ่านระบบ Modem
อัตราค่า Maintenance
Agreement
  - กรุงเทพฯ และปริมณฑลกับต่างจังหวัด 10% ของราคาซอฟท์แวร์
Remark - ราคาที่นำเสนอเฉพาะ Applications ไม่รวม Database SQL
 
การบริการ Implement นอกสถานที่ ( On Site )
บริการ ณ ศูนย์โปรซอฟท์
( In House)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างจังหวัด
5,000 บาท / Manday

   สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด คิดอัตราค่าบริการ = 6,000 บาท / Manday 
   (ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พัก)
 

1,500 บาท / Manday