Who's Online

โปรแกรมบัญชี  Prosoft WINSpeed ซอฟท์แวร์บัญชี Accounting

โปรแกรมบัญชี  Prosoft WINSpeed ซอฟท์แวร์บัญชี Accounting

โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN , Standalone ได้ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงการทำงานไว้ด้วยกันทั้งหมด 24 เมนู สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ เป็น โปรแกรมบัญชี ที่รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบเมื่อบันทึกรายการขายสินค้า และส่งผลให้ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ 

            โปรแกรมบัญชี นี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้ บันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้พร้อมกับมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีกด้วย ระบบสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกออกจากระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขาได้ 

            โปรแกรมบัญชี นี้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่างๆ รวมถึงในส่วนของการอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวมเอกสารที่รอให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปอนุมัติในแต่ละระบบ ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมบัญชีนี้ ก็มีเมนู Audit Trail Report ซึ่งเก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 


 

» Accounts Payable

Accounts Payable

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ โดยเมื่อทางเจ้าหนี้มีการจัดส่งใบวางบิลมา ทางบริษัทสามารถบันทึกข้อมูลการรับวางบิลเข้าใน โปรแกรมบัญชี ได้ จากนั้นถ้าต้องการจัดทำเอกสารและเช็คเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติรายการจ่าย ก็สามารถนำเอกสารการรับวางบิลอ้างอิงไปบันทึกเตรียมเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ สามารถดูเช็คที่จัดเตรียมได้ที่ระบบ Cheque and Bank เมื่อถึงกำหนดวันจ่ายชำระก็บันทึกรายการ เพื่อลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้ โปรแกรมบัญชี ครั้งแรกสามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบจ่ายชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

 

 


» Accounts Receivable

Accounts Receivable

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันรับชำระหนี้ หากต้องการจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดการรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ และ โปรแกรมบัญชี ยังสามารถเก็บประวัติ การติดตามหนี้ , การ Blacklist , การ Cancel Blacklist เพื่อช่วยในการควบคุมลูกหนี้อีกด้วย นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

 


» Advance System

Advance System

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเงินทดรองจ่าย โดยเมื่อพนักงานต้องการเบิกเงินทดรองเพื่อสำรองจ่าย จะเข้ามาบันทึกขอเบิกเงินทดรองในระบบของ โปรแกรมบัญชี จากนั้นผู้มีอำนาจอนุมัติจะเข้ามาเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้เบิกหรือไม่ หากเห็นสมควรก็ทำการบันทึกเบิกเงินทดรองจ่าย หลังจากที่พนักงานใช้จ่ายแล้ว และต้องการเคลียร์เงินทดรองจะมาบันทึกขอเคลียร์เงินทดรองจ่ายในระบบเพื่อรอให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งทำการเคลีย์เงินทดรองต่อไป

 


» Budget Control

Budget Control

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างงบประมาณที่ตั้งไว้ กับรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดย โปรแกรมบัญชี จะแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาท และเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายได้,ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดงบประมาณแยกตามแผนก,แยกตาม Job ด้วย

 


» Campaign Module

Campaign Module

เป็นระบบที่ใช้กำหนดราคาขายของสินค้า ซึ่งสามารถกำหนดราคาขายตามช่วงเวลา,ราคาขายตามลูกค้าที่ต้องการได้ โปรแกรมบัญชี จะเก็บประวัติการกำหนดราคาขายในแต่ละครั้งไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

 


» Cheque and Bank

Cheque and Bank

เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย โปรแกรมบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ และ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

 


» Company Manager

Company Manager

เป็นระบบที่ตรวจสอบการทำงาน โดยจะเก็บประวัติการทำงานทั้งหมดของ User ในโปรแกรม ซึ่งกรณีที่พบข้อผิดพลาดต่างๆ เป็น โปรแกรมบัญชี ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ กระทำเมื่อไร นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำข้อมูลช่วยเตือน โดยกำหนดข้อความ รวมถึงวันที่เตือนไว้ล่วงหน้าได้ และยังกำหนดสิทธิ์การใช้งานของ User เป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่มได้อีกด้วย

 


» Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

เป็นระบบจัดการด้านการขายเพื่อเก็บประวัติการติดต่อกับลูกค้า การนัดพบกับลูกค้า การนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงการบันทึกแผนการทำงานต่างๆ ของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน,ของกิจการได้ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของพนักงาน

 


» Financial Management

Financial Management

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รองรับการจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย งบต้นทุนผลิต และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถออกแบบ และจัดทำงบการเงิน ในรูปแบบที่ทางบริษัทต้องการ ทั้งนี้ โปรแกรมบัญชี ยังสามารถเรียกดูรายงาน Forecast เพื่อใช้ในการประมาณการด้านการซื้อสินค้า ยอดขาย ข้อมูลด้านการรับเช็ค การจ่ายเช็ค เพื่อใช้ในการวางแผนด้านการจัดสรรงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


» General Ledger

General Ledger

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกรายการรายวัน ซึ่งจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากการบันทึกซื้อสินค้า ขายสินค้า การรับเงิน การจ่ายเงิน เพราะเนื่องจากเมื่อมีการบันทึกที่ระบบเกี่ยวข้อง โปรแกรมจะทำการ link ข้อมูลมาที่หน้าจอรายการรายวันให้อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลการขายจากระบบ Sale Order ข้อมูลการซื้อจากระบบ Purchase Order เป็นต้น ใช้ในการบันทึกรายการปรับปรุง และปิดบัญชี ส่วนรายการรายวันแบบเร็ว เหมาะสำหรับรายการที่ต้องการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ สามารถดูรายงานภาษี ภาษีขาย จากระบบ Value added Tax รองรับการเตรียมเอกสารก่อนการจ่ายเงิน หรือ Pre-payment การบันทึกยอดยกมา เพื่อเตรียมขี้นระบบ นอกจากนี้โปรแกรมบัญชี ยังรองรับการ Post GL ได้ทั้งแบบ Real Time Post และ Batch Post ซึ่งการ Post แบบ Batch นี้ก็ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้บันทึกรวมยอดหรือบันทึกตามแต่ละรายการ และสามารถพิมพ์ Voucher คือพิมพ์งบทดลอง หรือกระดาษทำการได้ที่ระบบ General Ledger

 


» Inventory Control

Inventory Control

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า ทั้งสินค้ายกมา และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิก , การรับคืนจากการเบิก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง , การรับสินค้าผลิตเสร็จ และการส่งคืนสินค้า ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีการขออนุมัติ และการอนุมัติ เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถกำหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และหากต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับรู้สินค้าผลิตเสร็จแล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายมาบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อให้โปรแกรมคำนวณเป็นต้นทุนของสินค้าได้ ทั้งนี้ยังสามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามลักษณะการคิดต้นทุนที่บริษัทกำหนดได้แบบ Real Time ได้

 


» Letter of Credit

Letter of Credit

เป็นระบบที่ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน ซึ่ง โปรแกรมบัญชี สามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับการบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้

 


» Messenger Management

Messenger Management

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเตรียมการส่งเอกสาร, รายละเอียดการเดินทาง และรายละเอียดของเอกสารที่ Messenger ใช้ในการรับส่ง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน วันและเวลาที่เดินทาง เลขไมล์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าที่จอดรถ ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้ระบบ Petty Cash รวมทั้งการจัดเตรียมรายละเอียดการส่ง-รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของพนักงานว่าว่างหรือไม่และสามารถบันทึกรายการปรับปรุงวันลาหรือวันหยุดของพนักงานที่ไม่สามารถรับงานได้ ซึ่งมีการควบคุมจากรายงานปฎิทินพนักงาน การเก็บรายละเอียดของยานพาหนะในการส่งของ เช่น ชื่อยานพาหนะ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ประเภทของรถ เพื่อการจัดตารางการใช้รถโดยการควบคุมจากรายงานปฎิทินรถและยังสามารถตรวจความพร้อมของยานพาหนะได้

 

 


» Petty Cash

Petty Cash

เป็นระบบสำหรับควบคุมเงินสดย่อย โดยเริ่มจากการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งสามารถตั้งวงเงินสดย่อยแยกตามแผนกได้ จากนั้นผู้ดูแลเงินสดย่อยจะทำการรับเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้ให้พนักงานมาเบิก สามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยพิจารณาอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรือผู้ดูแลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเองก็ได้ ซึ่งการบันทึกรับหรือจ่ายเงินสดย่อย โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีที่ระบบ General Ledger สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้หมด เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทำการเบิกชดเชยเงินสดย่อยตามวงเงินที่ตั้งไว้

 


» Purchase Order

Purchase Order

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้า รองรับทั้งการซื้อในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดทำใบขอซื้อ เพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาอนุมัติใบขอซื้อ ซึ่งในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าควรซื้อสินค้าจากที่ใดโปรแกรมรองรับในเรื่องของการสำรวจราคาและเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อด้วย เมื่อทำการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วสามารถอ้างอิงเอกสารไปจัดทำใบสั่งซื้อ เพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจทการอนุมัติใบสั่งซื้อ โปรแกรมรองรับการรับสินค้าที่ระบบ Warehouse Management ก่อนที่จะมีการอ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด, ซื้อเชื่อ ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกเข้าคลังสินค้าระบบ Inventory Control ให้อัติโนมัติเพื่อใช้ตรวจสอบยินสินค้าระหว่างกัน หากมีการจ่ายเงินมัดจำสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีที่มีการส่งคืนลดหนี้ หรือการเพิ่มหนี้ในการซื้อสินค้า โดยการอ้างอิงจากเอกสารการซื้อเดิม กรณีที่มีการซื้อจากต่างประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อมาทำการ Landed Cost เพื่อปันส่วนเข้าต้นทุนสินค้าได้

 

 


» Sale Order

Sale Order

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถเก็บประวัติที่ Inquiry หากต้องการประมาณราคาสามารถทำได้ที่ Estimate เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำใบเสนอราคา เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใบเสนอราคาก่อนที่จะมีการจัดส่งให้ลูกค้า บันทึกการจองสินค้า เพื่อเรียกดูปฏิทินกำหนดส่งของ การบันทึกสั่งขาย เพื่อใช้ในการอ้างอิงจากตัดสต็อคสินค้าจากระบบ Warehouse Management เพื่อมาบันทึกขายสินค้าที่ระบบ Sale Order สามารถบันทึกการรับเงินมัดจำ เพื่อนำไปตัดเมื่อมีการบันทึกขายสินค้า บันทึกรับคืน,ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ โดยอ้างอิงจาก Invoice ใบเดิมได้


» Value Added Tax

Value Added Tax

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

 

 


» Warehouse Management

Warehouse Management

เป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง รองรับสินค้าที่มีลักษณะเป็น Lot , Lot & Serial , Lot & Expire ซึ่งสามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งการรับสินค้าเข้า , การจ่ายสินค้าออก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือสาขา สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในคลังตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือยอดสินค้าสูงกว่า Maximum Stock รวมทั้งแสดงสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของระบบ Warehouse Management เพื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ระบบ Inventory Control ได้อีกด้วย


 

ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ระบบซื้อสินค้า ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบขาย ระบบงบประมาณ ระบบงบการเงิน ระบบจ่ายชำระหนี้ ระบบรายการรายวัน ระบบรับชำระหนี้ ระบบเงินสดย่อย ระบบภาษี ระบบเช็ค ระบบกำหนดราคาสินค้า ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบบริหารสินทรัพย์