Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount  ระบบบัญชีสำเร็จรูป สำหรับธุระกิจ SMEs


โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount  ระบบบัญชีสำเร็จรูป สำหรับธุระกิจ SMEs

โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ รองรับการทำงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชีรวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบ และส่งผลให้ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก พร้อมกับบันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้ ในเรื่องการคำนวณต้นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO หรือ Average และระบบสินค้าคงคลังนี้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่าง ๆ หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 


 

» Accounts Payable

Accounts Payable

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ โดยเมื่อทางเจ้าหนี้มีการจัดส่งใบวางบิลมา ทางบริษัทสามารถบันทึกข้อมูลการรับวางบิลเข้าในระบบ จากนั้นถ้าต้องการจัดทำเอกสารและเช็คเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติรายการจ่าย ก็สามารถนำเอกสารการรับวางบิลอ้างอิงไปบันทึกเตรียมเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ เมื่อถึงกำหนดวันจ่ายชำระก็บันทึกรายการ เพื่อลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบจ่ายชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

 


» Accounts Receivable

Accounts Receivable

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันรับชำระหนี้ หากต้องการจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดการรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

 


» Cheque and Bank

Cheque and Bank
เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ หรือ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

» General Ledger

General Ledger

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกรายการรายวัน ซึ่งจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากการบันทึกซื้อสินค้า ขายสินค้า การรับเงิน การจ่ายเงิน เพราะเนื่องจากเมื่อมีการบันทึกที่ระบบเกี่ยวข้อง โปรแกรมจะทำการ link ข้อมูลมาที่หน้าจอรายการรายวันให้อัตโนมัติ ใช้ในการบันทึกรายการปรับปรุง หรือปิดบัญชี ส่วนรายการรายวันแบบเร็ว เหมาะสำหรับรายการที่ต้องการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ รองรับการเตรียมเอกสารก่อนการจ่ายเงิน หรือ Pre-Payments การบันทึกยอดยกมา เพื่อเตรียมขี้นระบบ นอกจากนี้โปรแกรมยังรองรับการ Post GL ได้ทั้งแบบ Real Time Post และ Batch Post ซึ่งการ Post แบบ Batch นี้ก็ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้บันทึกรวมยอดหรือบันทึกตามแต่ละรายการ และสามารถพิมพ์ Voucher หรือพิมพ์งบทดลอง หรือกระดาษทำการได้ที่ระบบ General Ledger

 


» Inventory Control

Inventory Control

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า ทั้งสินค้ายกมา และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิก , การรับคืนจากการเบิก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง , การรับสินค้าผลิตเสร็จ และการส่งคืนสินค้า สามารถกำหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ หรือหากต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับรู้สินค้าผลิตเสร็จแล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายมาบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อให้โปรแกรมคำนวณเป็นต้นทุนของสินค้าได้ ทั้งนี้ยังสามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามลักษณะการคิดต้นทุนที่บริษัทกำหนดได้แบบ Real Time ได

 


» Purchase Order

Purchase Order

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้า โดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด , ซื้อเชื่อ ต่อไป หากมีการจ่ายเงินมัดจำสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีที่มีการส่งคืนลดหนี้ หรือการเพิ่มหนี้ในการซื้อสินค้า โดยการอ้างอิงจากเอกสารการซื้อเดิมได้

 


» Sale Order

Sale Order

เป็นระบบด้านการขายสินค้า โดยเริ่มจากการทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อกลับมา ให้บันทึกการสั่งจองเพื่อทำการจองสินค้าไว้ หลังจากนั้นจะจัดทำใบสั่งขายและอ้างอิงไปทำการขายสดหรือขายเชื่อต่อไป หากมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูล เพื่อนำเงินมัดจำมาหักลดยอดเมื่อทำการขายหรือรับชำระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีที่ขายแล้วรับคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้อีกด้วย

 


» Petty Cash

Petty Cash

เป็นระบบสำหรับ ควบคุมเงินสดย่อย โดยเริ่มจากการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งสามารถตั้งวงเงินสดย่อยแยกตามแผนกได้ จากนั้นผู้ดูแลเงินสดย่อยจะทำการรับเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้ให้พนักงานมาเบิก สามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยพิจารณาอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรือผู้ดูแลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเองก็ได้ สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้หมด เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทำการเบิกชดเชยเงินสดย่อยตามวงเงินที่ตั้งไว้

 


» Value Added Tax

Value Added Tax

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

 


 

ระบบซื้อสินค้า ระบบจ่ายชำระหนี้  ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบขาย ระบบเงินสดย่อย ระบบรายการรายวัน  ระบบรับชำระหนี้ ระบบภาษี ระบบเช็ค ระบบกำหนดค่าเริ่มต้น